Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Με Λίγα Λόγια

Παρουσίαση

Παρακολουθήστε μια σύντομη παρουσίαση της δομής και του τρόπου λειτουργίας των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων και ειδικότερα του σχολείου μας (download pptx or ppsx).

Παρουσίαση Σχολείου Σεπτέμβριος 2021

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Το Σχολείο μας - Σύντομη Περιγραφή Δομής και Λειτουργίας
 Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας; - Δικαιολογητικά Εγγραφής

 

Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας;

Στο σχολείο μας (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Σύρου) μπορούν να φοιτήσουν:

1. Μαθητές με γνωμάτευση ΚΕΣΥ που προτείνει τη φοίτηση στο σχολείο μας.
2. Απόφοιτοι Δημοτικού οι οποίοι εγγράφονται στην Α Γυμνασίου* .
3. Μαθητές που φοιτούν σε τυπικό γυμνάσιο και μετεγγράφονται σε αντίστοιχες τάξεις του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ*.
4. Απόφοιτοι Γυμνασίου οι οποίοι εγγράφονται στην Α Λυκείου.
5. Μαθητές που φοιτούν σε Εσπερινά ή ημερήσια Επαγγελματικά ή Γενικά Λύκεια ακολουθώντας τα ισχύοντα για τις μετεγγραφές.

* (η πρώτη εγγραφή πρέπει να έχει γίνει έως και το 16ο έτος της ηλικίας τους)

Οι απόφοιτοι του Γυμνασίου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.  μπορούν να συνεχίσουν τη φοίτηση στην Τυπική Εκπαίδευση. Όλες οι μετακινήσεις, ακόμα και αυτή της μετακίνησης από το γυμνασιακό στο λυκειακό τμήμα του σχολείου μας του κομμάτι, απαιτούν γνωμάτευση ΚΕΣΥ.

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Το Σχολείο μαςΣύντομη Περιγραφή Δομής και Λειτουργίας
Παρουσίαση - Δικαιολογητικά Εγγραφής

Ωρολόγια Προγράμματα

Για το γυμνάσιο εφαρμόζονται ωρολόγια προγράμματα σύμφωνα με το ΦΕΚ 4037/2021 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 5662/2023 και από το λύκειο σύμφωνα με το ΦΕΚ 3791/2018.

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Για να γίνει η εγγραφή ενός μαθητή στο σχολείο μας πρέπει να είναι έως δεκαέξι (16) ετών και προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.  Αίτηση1
β. Τίτλος Εισόδου2
γ. Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας, Στοιχείων Επικοινωνίας, ... (Γυμνασίου, Λυκείου)3
δ. Γνωμάτευση ΚΕΣΥ (Υπεύθυνη Δήλωση)4
ε. Αστυνομική Ταυτότητα5 ή Πιστοποιητικό6
στ. Ατομικό Δελτίο Υγείας7
ζ. Φωτογραφία8


1. Δίνεται από το σχολείο.
2. Απολυτήριο Δημοτικού, Απολυτήριο Γυμνασίου, Πτυχίο, Πιστοποιητικό Σπουδών, Σημείωμα Μετεγγραφής, … εάν δεν έχει σταλεί υπηρεσιακά.
3. Δίνεται από το σχολείο, είναι διαφορετική για γυμνάσιο και λύκειο.
4. Εαν δεν υπάρχει επικοινωνία με το ΚΕΣΥ & Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομισθεί σε αντίθετη περίπτωση η εγγραφή επανεξετάζεται…
5. Φωτοτυπία.
6. Μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα. 
7. Στην Α΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου και όσοι δεν έχουν προσκομίσει.
8. Όσοι παίρνουν Ειδικά Μαθητικά Δελτία (καρτελάκια ΚΤΕΛ) από χωριά.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Το Σχολείο μαςΣύντομη Περιγραφή Δομής και Λειτουργίας
Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας; - Παρουσίαση

Σύντομη Περιγραφή Δομής και Λειτουργίας

Από το σχολικό έτος 2017-18 το σχολείο μας μετατράπηκε σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) με την εξής δομή:

Τετραετές Γυμνάσιο, τετραετές Επαγγελματικό Λύκειο και έτος μαθητείας με δομή και τρόπο λειτουργίας που περιγράφονται στους νόμους 4415/2016 και 4559/2018.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, παρακολουθεί 31 ώρες εβδομαδιαίο  ωρολόγιο πρόγραμμα  με μαθήματα γυμνασίου και προεπαγγελματικά μαθήματα. Με την αποφοίτησή του από τη Δ τάξη παίρνει απολυτήριο γυμνασίου

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών του λυκείου, παρακολουθεί 30 ώρες εβδομαδιαίο με μαθήματα ΕΠΑΛ εμπλουτισμένα με μαθήματα φιλικά προς τους μαθητές. Με την αποφοίτηση τους παίρνουν απολυτήριο λυκείου και πτυχίο επιπέδου 4.

Στο έτος μαθητείας ή πρακτικής άσκησης οι μαθητές είναι μία ημέρα την εβδομάδα στο σχολείο και 4 σε χώρο εργασίας. Με την ολοκλήρωση του και μετά από εξετάσεις πιστοποίησης παίρνουν πτυχίο επιπέδου 5.

Αν δεν επιλέξουν το έτος μαθητείας μπορούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά από εισαγωγικές εξετάσεις (πανελλαδικές ημερησίων ΕΠΑΛ).

Σε όλο τον μαθητικό του βίο υποστηρίζεται από ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό και το σχολείο προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών έχοντας την δυνατότητα να λειτουργεί με τμήματα 5-9 μαθητών ή και μικρότερων  (3 μαθητές ανά τμήμα) ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται κάθε φορά.

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Το Σχολείο μαςΠαρουσίαση
Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας; - Δικαιολογητικά Εγγραφής

Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α' Βαθμίδας

Τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Ειδικής Αγωγής Α' Βαθμίδας περιλαμβάνουν πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς και του Α' κύκλου σπουδών του άρθρου 2 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α) για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής και επαγγελματικής γνώσης.

Σε αυτά εγγράφονται απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου, της Α' ή Β' τάξης του γυμνασίου μετά από εισήγηση του ΚΕΔΔΥ. Η φοίτηση διαρκεί πέντε τουλάχιστον σχολικά έτη.

Περιλαμβάνουν τις τάξεις Α', Β', Γ', Δ', και Ε' και είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο σχολείο αυτό εκτός από το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας εφαρμόζεται και πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και ειδικά προσαρμοσμένα αναλυτικά και διδακτικά προγράμματα.

Με την ολοκλήρωση της φοίτησης οι μαθητές έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση και είναι κάτοχοι Πτυχίου Α’ Κύκλου σπουδών του ΤΕΕ, με επαγγελματικά δικαιώματα κατά τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄).

Μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, όπου μπορούν οι πτυχιούχοι Α΄ Κύκλου ΤΕΕ,  ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α).

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Το Σχολείο μας - Παρουσίαση - Σύντομη Περιγραφή Δομής και Λειτουργίας 
Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας - Δικαιολογητικά Εγγραφής

Το Σχολείο μας

To σχολείο μας ιδρύθηκε ως Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α' Βαθμίδας Σύρου στις 3/9/2004 με την αριθμό 89813/Γ6 Απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1400 τβ 13-09-2004 ).

Λειτούργησε για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2005-2006 με τους τομείς Πληροφορικής & Δικτύων Η/Υ, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Γεωπονία, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Τον Σεπτέμβριο του 2009 ιδρύθηκε ο τομέας Αισθητικής - Κομμωτικής.

Με το ΦΕΚ 2532/τ.Β΄/17.08.2016 μετατράπηκε σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου (Α Λυκείου) και λειτούργησε έτσι για το σχολικό έτος 2016-2017. Από το σχολικό έτος 2017-2018 λειτουργεί ως Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο, (ΦΕΚ 159/τ.Α/6-9-2016, ΦΕΚ 142/τ.Α/3-8-2018) έχοντας ιδρυμένους του ακόλουθους τομείς και Ειδικότητες (ΦΕΚ 2103/τ.Β/19-06-2017).

Στεγάζεται στο σχολικό συγκρότημα του Μάννα έχοντας στη διάθεση του αίθουσες για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων και στέγασης των γραφείων του καθώς και τους εργαστηριακούς χώρους του ΕΚ Σύρου για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Παρουσίαση- Σύντομη Περιγραφή Δομής και Λειτουργίας
Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας; - Δικαιολογητικά Εγγραφής