Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Αξιολόγηση Προσφορών Τουριστικών Πρακτορείων - Σίφνος

Στη Σύρο σήμερα Πέμπτη 06-04-2023 και ώρα 13:30 συνεδρίασα η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών (πράξη 11η/27-03-2023) για την επίσκεψη στη Σίφνο. Η επιτροπή εξέτασε συνολικά δύο (02) προσφορές οι οποίες υποβλήθηκαν στο γραφείο του σχολείου στο πλαίσιο της οριζόμενης προθεσμίας. Οι προσφορές εξετάστηκαν ως προς την πληρότητά τους σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 ΦΕΚ 456/2020 και την  100/28-03-2023 προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι υποβληθείσες προσφορές είναι οι εξής:

1. ΘΥΑΜΙΣ ΤΟΥΡΣ ΑΤΜΕ με συνολικό κόστος 2.125 € που συμφωνεί πλήρως με τις προδιαγραφές.
2. ΩΛΙΑΡΟΣ ΤΟΥΡΣ με συνολικό κόστος 2.310 € που συμφωνεί πλήρως με τις προδιαγραφές.

Η επιτροπή αποφάσισε την επιλογή του τουριστικού γραφείου ΘΥΑΜΙΣ ΤΟΥΡΣ ΑΤΜΕ, η οποία εκπληρώνει όλους τους όρους της σχετικής προκήρυξης και είναι ωφελιμότερη από πλευράς κόστους.

Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί προς τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία. Πιθανές ενστάσεις κατά της απόφασης της επιτροπής θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στο γραφείο του Διευθυντή του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Σύρου εντός δύο εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση της παρούσης.