Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Αξιολόγηση προσφορών τουριστικών γραφείων - Πύργος Ηλείας - Ολυμπία

Στη Σύρο σήμερα Δευτέρα 27/11/2017 και ώρα 14:00 στο γραφείο του Διευθυντή κύριου Παυλάκου Μαυροειδή, του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Σύρου, η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών (πράξη 1η/17-11-2017 Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή) για την επίσκεψη σε Ολυμπία – Πύργο Ηλείας, εξέτασε συνολικά τέσσερεις (04) προσφορές οι οποίες υποβλήθηκαν στο γραφείο του σχολείου στα πλαίσια της οριζόμενης προθεσμίας. Οι προσφορές εξετάστηκαν ως προς την πληρότητά τους σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΥΑ 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ681/06.03.2017 και η 582/17.11.2017 προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του σχολείου.

Οι υποβληθείσες προσφορές είναι οι εξής:

1. At Holidays με συνολικό κόστος 2.484 € που συμφωνεί πλήρως με τις προδιαγραφές.
2. Melemis travel με συνολικό κόστος 2.664 € που συμφωνεί πλήρως με τις προδιαγραφές.
3. Stefanou travel με συνολικό κόστος 2.880 € που συμφωνεί πλήρως με τις προδιαγραφές.
4. TeamWork με συνολικό κόστος 2.912 € που συμφωνεί πλήρως με τις προδιαγραφές.

Η επιτροπή αποφάσισε την επιλογή του τουριστικού γραφείου At Holidays, η οποία εκπληρώνει όλους τους όρους της σχετικής προκήρυξης και είναι ωφελιμότερη από πλευράς κόστους.

Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί προς τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία. Πιθανές ενστάσεις κατά της απόφασης της επιτροπής θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στο γραφείο του Διευθυντή του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Σύρου εντός τριών εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση της παρούσης.

Ο Πρόεδρος                                                                                Τα μέλη

Παυλάκος Μαυροειδής                                                  Τζανετής Ιωακείμ
                                                                                            Ακούτα Σουλτάνα
                                                                                            Γιαννίρη Αικατερίνη